ZGŁASZANIE PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szanowni Państwo,
Projekty do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać w terminie od 1 do 31 maja 2020 roku.

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTÓW BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA

Pola oznaczone kolorem CZERWONYM MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE aby formularz został zapisany.
wpisz tytuł Twojego projektu (będzie zamieszczony na stronie internetowej)
prosimy wskazać miejsce realizacji zadania, jeżeli jest to możliwe podać adres lub opisać obszar w sposób, który umożliwi jego identyfikację; w celach pomocniczych zasadne jest dołączenie mapy lub rysunku sytuacyjnego danego obszaru
jeśli to możliwe wskaż (ustawiając marker na mapie) gdzie planowana jest inwestycja, przybliż mapę możliwie blisko, kliknięcie w mapę ustawia marker w "klikniętym"/wskazanym miejscu
jaki jest stan własnościowy terenu, na którym ma być zlokalizowany projekt (prosimy wpisać np. czy jest to teren: Miasta Ustroń, wspólnoty mieszkaniowej, Skarbu Państwa, spółdzielni mieszkaniowej, osoby prywatnej, itd. )
prosimy opisać czego dotyczy projekt, co dokładnie ma być zrealizowane w ramach projektu
prosimy opisać w maksymalnie 7 zdaniach zasadnicze informacje o projekcie; ten skrócony opis będzie publikowany na stronie Budżetu Obywatelskiego na etapie działań informacyjnych i głosowania

7. Szacunkowy koszt projektu (prosimy uwzględnić wszystkie możliwe składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.
Podanie kosztu szacunkowego jest obligatoryjne)

Składowe części projektu (prosimy podać w punktach lub wpisać od razu szacunkowy koszt w polu „Łącznie szacunkowo”). W przypadku szczegółowego kosztorysu zawierającego dużo pozycji prosimy załączyć go w formacie PDF, Word, Excel (lub inny) w punkcie 10 (Załączniki dodatkowe) - wówczas prosimy wpisać tylko główną pozycję składowej projektu oraz łączny szacunkowy koszt..

prosze podać przynajmniej jedną pozycję
prosze podać orientacyjny koszt - np: 2000 (tylko cyfry od 0 do 9)
wpisać wartość "0" jeśli brak
wpisać wartość "0" jeśli brak
wpisać wartość "0" jeśli brak
wpisać wartość "0" jeśli brak
uwaga: koszt nie może przekroczyć 40000 zł (proszę wpisac tylko cyfry)
jeśli to konieczne, prosimy przedstawić inne wyżej nie wymienione informacje istotne dla realizacji projektu. Można np. wskazać podmioty współpracujące przy realizacji projektu

9. Załączniki obowiązkowe:

Lista poparcia z podpisami co najmniej 0,1% mieszkańców danego Osiedla na dzień składania wniosku. Każda dodatkowa strona listy poparcia winna mieć taką samą formę. Oświadczenie właściciela/użytkownika wieczystego gruntu zgodne ze wzorem zawartym w niniejszym formularzu –składane w przypadku gdy realizacja zadania publicznego ma mieć miejsce na nieruchomości stanowiącej własność innego podmiotu niż Miasto Ustroń
(*.*)(max: 50000 KB)załącznikiem możne być plik w formacie PDF, JPG, PNG - zawierający zeskanowany załącznik potwierdzający poparcie. LISTA POPARCIA do pobrania znajduje się TUTAJ - PLIK PDF
(*.*)(max: 50000 KB)załącznikiem możne być plik w formacie PDF, JPG, PNG - zawierający zeskanowany załącznik potwierdzający poparcie co najmniej 15 pomysłodawców
(*.*)(max: 50000 KB)załącznikiem możne być plik w formacie PDF, JPG, PNG - zawierający zeskanowany załącznik potwierdzający poparcie co najmniej 15 pomysłodawców
(*.*)(max: 50000 KB)Druk OŚWIADCZENIA do pobrania znajduje się TUTAJ - PLIK PDF

10. Załączniki dodatkowe:

Dodatkowa dokumentacja pomocna przy weryfikacji projektu, szkice sytuacyjne lub zdjęcia, mapa z zaznaczeniem lokalizacji zadania, inne, istotne dla zgłaszanego projektu.
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)
(*.*)(max: 50000 KB)

11. Oświadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Miasta Ustroń dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji poprawności zgłoszonych danych oraz procedury przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego. Więcej informacji o ochronie danych osobowych mogą Państwo uzyskać na stronie http://www.miasto.odo.ustron.pl lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo1@odo.ustron.pl.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE